نویسنده = مهدخت بروجردی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای زیست مجازی ایرانیان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1397، صفحه 75-110

10.22054/nms.2019.33142.508

مهدخت بروجردی؛ سید حسن ایلالی


2. تـأثیر فضای مـجازی بر هویت ملی و قومی در ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 88-110

10.22054/cs.2018.12319.67

مهدخت بروجردی؛ امیرسعید صدیق