بازتاب همه‎پرسی کردستان عراق در رسانه‎ها؛ تحلیل محتوای سایت‎های خبری بی‎بی‎سی،الجزیره، ایرنا و روداوو

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق علیرغم مخالفت‌های گسترده با اصرار حزب بارزانی در تاریخ 3 مهر 1396 مصادف با 25 دسامبر 2017 برگزار شد و اخبار مرتبط با همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق برای مدت زیادی به اخبار یک رسانه‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده بود. از این‌رو در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مطالب مرتبط با همه‌پرسی در روزهای نزدیک به برگزاری آن، بازتاب این خبر را در در چهار سایت خبری الجزیره، ایرنا، روداوو و بی‌بی‌سی بررسی کنیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از سایت‎های خبری انگاره‌سازی خاص خود را از همه‎پرسی دارند، ایرنا بیشتر با ذکر اخبار بازتابی به مخالفت با همه‌پرسی پرداخته است. الجزیره با گزارش‎های تحلیلی خود تلویحاً از همه‎پرسی حمایت کرده لکن خطرات آن‎را گوشزد نموده، بی‎بی‌سی با به‎کارگیری سیاست دوسویه خود را حامی ملت کرد نشان داده و انتقادات را در اخبار بازتابی بیان کرده است و روداوو به عنوان سایت کرد زبان از همه‌پرسی حمایت کرده و چارچوب معنایی مثبت از آن ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting of the Iraqi Kurdish referendum in the media (Content Analysis of BBC News, Al Jazeera, IRNA and Radawoo)

نویسندگان [English]

  • fateme noorirad 1
  • zahra hakimi 2
1 phd student of allame tabatabei
2 allame tabatabaii
چکیده [English]

The Iraqi Kurdish Independence Referendum, despite widespread opposition to the Barzani party's insistence, was held on, on December 25, 2017. And news related to the Kurdish referendum on the Iraqi Kurdistan for a long time has become the top news of a regional, transnational, and international media. In this research, we are going to review the news in the four news sites of Al Jazeera, IRNA, REDAWO and BBC, by reviewing the referendum in the days following its launch. The results of the research indicate that each of the news sites has their own specific idea of referendum. IRNA has paid attention to the referendum by mentioning the reflective news and it is mainly against the referendum. Al-Jazeera has implicitly supported the referendum with its analytical reports, but warns about its dangers, The BBC has shown its support for the Kurdish nation by applying its bilateral policy and has expressed criticism in it`s reflective news. Rodaw as Kurdish-language site supported the referendum and created a positive semantic framework of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraqi Kurdistan
  • content analysis
  • IMAGE Making
  • Semantic Framework
  • News Coverage
-         احمدی، علی (1387)، بازتاب اخبار فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شبکه‌های خبری بین‌المللی (تحلیل محتوای اخبار شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی، فکس نیوز، فرانس 24 و الجزیره)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی

-         ایرانی پور، الهه (1388)، برجسته‌سازی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 23 زمستان 88

-         بدیعی، نعیم (1380)، تحلیل محتوا، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-         بودریار، ژان  (1374)، «سرگشتگی نشانه‌ها» (مجموعه مقالات)، ترجمه‌مانی حقیقی، نشر مرکز

-         پاستر، مارک (1377)؛ عصر دوم رسانه‌ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: موسسه انتشاراتی ایران

-         پستمن، نیل (1386) تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمه صادق طباطبایی. تهران: اطلاعات

-         رضوی زاده، سید نورالدین (1377)؛ وانمایی و سلطه در جریان بین‌المللی خبر؛ مجموعه مقالات دومین سمینار برای مسائل مطبوعات ایران؛ جلد 2؛ انتشارات رسانه

-         سولیوان، تام او و هارتلی، ساندرز و فیسک (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسن رئیس‌زاده، تهران: فصل نو

-         شکر خواه، یونس (1382)، جنگ روانی صورت شدید انگاره سازی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 34، تابستان

-         شعار غفاری پرویز. (1374) معرفت‌شناسی خبر: فصلنامه رسانه؛ سال ششم، شماره 3؛ پاییز

-         کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو

-         کریپندورف، کلوس (1383)، تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی ، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی

-         مهدی زاده، سید محمد (1389)؛ نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری

-         هال، استوارت. (۱۳۹۳) معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی. ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران: نشر نی

-         هوسمن، کارل (1376)؛ بحران وجدان؛ ترجمه داود حیدری؛ انتشارات رسانه

-         هیوارد، سوزان (1381) مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، تهران: هزاره سوم

-          Gams, W.A & Modigliani (1987). The changing culture of affirmative action. In R.G. Braungart. Research in political sociology (Vol. 3). Greenwich. CT: Jar Press

-          Hall, Stuart. (1997), Cultural Representation and Signifying Practice, London: Sage Publications.

-          Hall, Stuart. (2003), “The Work Representation”, in Stuart Hall (Eds.), Representation: Cultural Representation and Signifying Practices, London: Sage Publications.

-          Hill and James Watson (2006.) and Media of Dictionary Studies Communication,Publication Arnold Hodder, Edition 7

-          Hsiu-fang, Hsieh & sara E. shanon(2005), “thee approaches to content analysis” Qualitative health research, Vol.15, No9

-          McCombs,Maxwell & Shelton Gilbert (1986). ‘News Influence on our pictures of the world’ in perspective on media effects. Hillsdal, NJ: Lawrence Erlaum Association.

-          Pan, Z & Kosicki, G.M (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political communication. 10: 55-56

-          R.W.Budd & R.K. Throp & L.Donohew(1995) content analysis of communication. Rosenberg

-          Scheufele, DA. Tewksbury D. (2007). Framing agenda setting and priming: The Evolution of three media effects models. Journal of communication, volume 57: 9-20

-          Stafford,Gill and Roy(2003), The Media student`s book, Branstone press