مطالعات رسانه‌های نوین (NMS) - اعضای مشورتی هیات تحریریه