ارائه الگو جهت ارتقای سلامت اجتماعی ازطریق شبکه‌های‌اجتماعی (مورد مطالعه: شبکه‌ اجتماعی‌ اینستاگرام)

مهسا زمانی؛ یونس نوربخش؛ هوشنگ نایبی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.63698.1277

چکیده
  استفاده روزافرون از شبکه‌های ‌اجتماعی بر ابعاد مختلف سلامت کاربران، تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگو برای ارتقای سلامت ‌اجتماعی از طریق شبکه‌اجتماعی ‌اینستاگرام است. تاکنون درخصوص رابطه انواع گوناگون استفاده‌ازاینستاگرام با سلامت اجتماعی کاربران پژوهشی انجام نگرفته‌است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان استفاده ...  بیشتر