رسانه‌‌های نوین و برجسته‌سازی در بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ مطالعۀ موردی بحران دیپلماتیک قطر (2017-2020)

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.65334.1331

چکیده
  امروزه رسانه‌های نوین عاملی مهم و مؤثر در رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017 میلادی که منجر به حصر چهارسالۀ قطر شد از بحران‌های سیاسی مهم منطقۀ غرب آسیا در دهۀ اخیر بوده و آثار وپیامدهای متعددی را در بر داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا نقش رسانه‌های نوین در این بحران را شناسایی کند. نگارندگان در ...  بیشتر