درآمدی بر سیاست‌های فیلترینگ سایت‌های اینترنتی

علی سعد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4525

چکیده
  ابتدای آخرین دهه قرن بیستم و با گسترش روزافزون تعداد کاربران اینترنت، حکومت‌ها و دولت‌ها نیز متناظر با این رشد سریع برای برقراری امنیت و حفظ نظم در این فضا، اقداماتی را آغاز کردند. در این رابطه نوع نگاهی که دولت‌ها به مسئله‌ ایجاد محدودیت و فیلترینگ در فضای مجازی داشتند سبب بروز انتقاداتی شد. برخی اصل فیلترینگ را در تقابل با آزادی ...  بیشتر