آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

علی یوسفی؛ کمال اوجاقلو

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 195-219

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.15473.106

چکیده
  بیگانگی جمعی در این نوشتار به معنای کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی به ارتباط ممکن در شبکه‌های اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، همکاری و همسایگی است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که: ارتباطات مجازی، اثر دوگانه‌ای بر بیگانگی جمعی دارد. این اثر در شرایط طولانی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است درحالی‌که در ...  بیشتر