نویسنده = حمید عبداللهیان
تعداد مقالات: 2
1. همگان های شبکه ای در توئیتر فارسی؛ تحلیل خوشه های شبکه ای در توئیتر

دوره 6، شماره 22، تابستان 1399، صفحه 70-100

10.22054/nms.2021.44855.784

حمید عبداللهیان؛ حسین کرمانی