تفاوت شهرت حقیقی و مجازی و نقش رسانه ها در میزان شناخته شدگی افراد

محمد حسینی مقدم؛ تهمینه شاوردی؛ فروزنده جعفرزاده پور

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 113-141

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.19787.180

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال درک تفاوت شهرت افراد در فضای حقیقی و فضای مجازی است. هدف از این پژوهش، توسعه و معرفی روش های جدید در مطالعات مربوط به فضای مجازی، تحلیل میزان کاربردپذیری سنت نظریات تاثیر رسانه در شرایط گسترش مناسبات فضای جدید درفضای مجازی و مقایسه تفاوت توان رسانه های مختلف بر متغیر مورد بررسی یعنی «شهرت فردی» می باشد. برای ...  بیشتر