نقش رسانه های جدید در جهت دهی به مصرف موسیقی جوانان

حمید حیدرپناه؛ شاپور بهیان؛ فریدون وحیدا

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.22014.224

چکیده
  در دنیای امروز که عصر رسانه و فضایمجازی است، موسیقی یکی از جذابترین و پرمصرفترین هنرهاست. هدف از این پژوهش بررسی مصرف رسانهای و موسیقایی جوانان شهر تهران است. روش این پژوهش پیمایشی با ابزار پرسشنامه است، جامعه آماری جوانان 15 تا 29 سال شهرتهران است که از بین آنها تعداد 400 نفر به روش نمونهگیری خوشه‌ای انتخاب شدهاند.یافتهها در خصوص علاقه ...  بیشتر