بررسی رابطه درگیرسازی مشتری در گرو‌ه‌های گردشگری رسانه اجتماعی با تصویر و انتخاب مقصد

زینب زمانی؛ منیژه حقیقی نسب؛ ندا زرندیان

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 265-295

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.27207.356

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه درگیرسازی در رسانه اجتماعی با تصویر و در نهایت انتخاب مقصد گردشگری است. بدین منظور مدل مفهومی که رابطه‌ی بین درگیرسازی، تصویر ذهنی شناختی، تصویر ذهنی عاطفی و انتخاب مقصد را نشان می‌دهد، ارائه و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه اقدام به اجرای پژوهش گردید. جامعه مورد بررسی پژوهش کاربران گروه‌های ...  بیشتر