راهبردهای ارتقاء دیپلماسی دیجیتال ج.ا.ا در دوران پسابرجام

احمد امین فرد

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.30326.432

چکیده
  ابزارهای ارتباطی نوین در بستر فضای مجازی و دیجیتال در قرن 21 در شکل‌دهی به افکار عمومی و ذهنیت‌ها، تأثیر به سزایی دارند. هدف این تحقیق، راهبردهای مطلوب ارتقاء دیپلماسی دیجیتال ج.ا.ا در دوران پسابرجام است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله، با بهره‌گیری از الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک انجام شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق ...  بیشتر