بررسی نقش ارتباطات شفاهی در رسانه های اجتماعی بر رفتار خرید با تاکید برنقش هیجانات و هنجارهای اجتماهی

حمید بابایی میبدی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ محمد غفاری؛ احسان کریمی میبدی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 256-225

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.33808.532

چکیده
  هدف پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات شفاهی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان است. در این راستا نقش میانجی هیجانات، هنجارهای اجتماعی و نگرش بررسی شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. همچنین،به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان نمایندگی‌های خودرو در سطح شهرستان اصفهان است که با استفاده ...  بیشتر