بازنمایی شرقِ فرودست و غربِ فرادست در بازی‌های دیجیتال: نمونه‌پژوهی ندای‌وظیفه

اکبر نصرالهی کاسمانی؛ فرزانه شریفی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.34540.551

چکیده
  پس از حادثه 11 سپتامبر، موج گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا مبنی بر بازنمایی غیرواقعی از شرق و مسلمانان ایجاد شد. در این میان، بازی‌های دیجیتال ازجمله رسانه‌هایی بودند که هم‌زمان با ورود به عصر جدیدِ بازنمایی، شرق را به‌عنوان یک غیریت به مخاطبان در سراسر جهان معرفی کردند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شرق به‌عنوان یک سوژه، چگونه ...  بیشتر