مؤلفه‌های نظریه سیاستی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای مجازی از نگاه خبرگان مدیریتی و اجرایی

سیدمحمدعلی شکیب؛ ناصر باهنر؛ سیدمحسن بنی هاشمی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.57164.1100

چکیده
  رشد و گسترش فضای مجازی و همه‌گیری بهره‌مندی از آن به‌خصوص در میان کودکان و نوجوانان، سبب ایجاد دغدغه بسیار جدی برای خانواده‌ها و متولیان امر آموزش و تربیت در کشور از حیث چگونگی مواجهه با آن شده است. استفاده گسترده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و عدم نظارت و تنظیم گیری کافی از سوی نهادهای متولی امر تربیت، به دلیل تأثیرگذاری شگرف ...  بیشتر