اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و نقش آن در سلامت روانی کاربران نوجوان

محمدآقا دلاورپور؛ احمد آرام دهنه؛ سارا نیک منش

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.45109.794

چکیده
  در سال‌های اخیر، اعتیاد به گوشی‌های هوشمند به پدیده‌ای نسبتاً رایج در بین کاربران نوجوان تبدیل شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش اعتیاد به گوشی‌های هوشمند در سلامت روانی دختران و پسران نوجوان بود. طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های مقطعی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان مهدی ...  بیشتر