پیش‌بینی وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از شبکه‌ها (پژوهشی در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه 9 کشور)

سیده عذرا میرکاظمی؛ سمانه راستگو؛ فرشته احمدآبادی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.45930.815

چکیده
  پژوهش حاضر به پیش‌بینی میزان وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از این شبکه‌ها در میان دانشجویان دانشگاه‌های منطقۀ 9 کشور پرداخته‌ است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است.. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشگاه‌های منطقه 9 کشور بود (11 دانشگاه) که از بین آن‌ها 6 دانشگاه با محقق همکاری ...  بیشتر