ویژگی‌های محتوا و درگیری کاربران مطالعه موردی: صفحه رسمی توییتر المپیک توکیو 2020

مهدی لطیفی فرد؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ محمد بحرانی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.52556.978

چکیده
  رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌های رسانه‌ای رویدادهای ورزشی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ویژگی‌های محتوا و درگیری کاربران صفحه رسمی المپیک توکیو 2020 است. در این تحقیق 2364 توییت‌ صفحه رسمی کمیته برگزاری بازی‌های المپیک 2020 از سال 2014، به همراه تعداد پسند و بازتوییت‌ها استخراج شد. برای کشف موضوع ...  بیشتر