نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارعلوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.

2 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است که به چگونگی نقش تماشای سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در تغییر پوشش محلی زنان کُرد شهر پاوه با مطالعه موردی سریال حریم سلطان از دیدگاه این زنان بپردازد و مهم‌ترین علل و انگیزه‌ها و دلایلی که موجب این تغییر شده‌اند را، شناسایی کند. این پژوهش از نوع کیفی است که از روش تحلیل مضمونی مصاحبه به‌عنوان روش اجرای تحقیق و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت‌یافته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان 50-15ساله کُرد در سال 94-93 ساکن شهر پاوه که در دوخت لباس محلی خود از مدل خرم سلطان استفاده کرده‌اند. در این پژوهش نمونه‌گیری به شیوه هدفمند از میان جامعه آماری صورت گرفت و ملاک تعین حجم نمونه نیز اشباع نظری سؤالات تحقیق بود. بر اساس نتایج این تحقیق تغییر صورت گرفته در پوشش صرفاً ایده گرفتن از لباس‌های سریال حریم سلطان و ترکیب آن با پوشش محلی بوده است و تنها عامل تغییر آن را نمی‌توان صرفاً تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای دانست بلکه این عامل خود به‌عنوان عامل اصلی و مستقیم در کنار عوامل دیگر، اثر خود را تشدید می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Watching Satellite TV Shows on Dressing Style of the Kurdish Women of the City of Paveh A Case Study of Harim-e Soltan TV Show

نویسندگان [English]

  • Sara Aboutaleb Joula 1
  • Alireza HoseiniPakdehi 2
  • Zahra Hakimi 3

1 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University.

2 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University

3 MA in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University,

چکیده [English]

The present research aims to studythe impacts of watching satellite TV Shows on the local dressing style of the Kurdish women of the city of Paveh through a case study of the TV show Harim-e Soltan. We tried to find the reasons and motives behind such changes. Taking a qualitative approach, we conducted ethnography using semi-structured interviews. The statistical population includes the Kurdish woman between 15 to 50 in the Hijri years of 1393 and 1394 who lived in the city of Paveh and used a dressing style similar to that of the TV show. We used targeted sampling and enough number of interviews to fulfill the needs of the research questions. The results show that the localstook ideas from the TV show and combined them with their own dressing styles. We can’t consider watching the TV show as the only effective factor. This factor played a role along with other factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite TV Shows
  • Fashion
  • Reference Group
  • Local Dressing
منابع
-   امانلو، حسین. (1393)، بشقاب‌های سمی: آسیب‌شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای، تهران: انتشارات فرهنگ اندیشه.
-   باکاک، روبرت. (1381)، مصرف، تهران: انتشارات شیرازه.
-   ببی، ارل. (1384)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
-   سورین، ورنر؛ جیمز تانکارد. (1386) نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فتحی، سروش و دیگران. (1385)، "بررسی جامعه‌شناختی مدگرایی در بین دانشجویان دختر"، فصلنامه علوم اجتماعی خلخال، سال سوم، شماره نهم.
-   کلمن، جیمز. (1377)، بنیاد نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لیتل جان، استیفن. (1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: مرتضی نوربخش و سید اکبر میرحسینی، تهران: نشر جنگل، چاپ اول.
-   محمدپور، احمد. (ب 1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش، انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ دوم، جلد 2.
-   مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1389)، نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
-   ویندال، سون، بنوسیگنایزر؛ جین اولسون. (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: دکتر علیرضا دهقان، تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 
-    Blumler J.G and E. Katz. (1947). The Uses of Mass Communication, Newbury park, CA:sage.
-    Hyman, Hcrbcrt. And Cleanor Singer,H. (eds). (1968). Readings in Reference Group Theory and Research. New York: Free Press.
-    Martinez, Andrea, "scientific Knowledge about Television Violence". (1994). Canadian Rradio and Telecommunications Commission.