نویسنده = خدیجه علی آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تطبیق موردی 9 بازی رایانه‌ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1397، صفحه 287-321

10.22054/nms.2018.26648.344

زهرا نصراصفهانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی