مطالعات رسانه‌های نوین (NMS) - فرایند پذیرش مقالات