بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

 • دادرس، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • دلاور، علی [1] استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دلاور، علی [1] استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دهداری، طاهره [1] استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
 • دوران، بهناز [1] استادیار روانشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم، تهران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالبیان، حامد [1] مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
 • طالبیان، حامد [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • طالبیان، حامد [1] مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • طاهری، آرین [1] پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه صدا و سیما
 • طاهری، آرین [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی
 • طاهریان، مریم [1] دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • طباطبایی، سیدمحمد [1] دانشیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی