بر اساس نویسندگان

آ

 • آدمی، علی [1] استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
 • آفرین، فریده [1] استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

ا

ب

 • بابازاده مقدم، حامد [1] دانشجو دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • بیات، محمدکریم [1] دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران
 • بیات، محمد کریم [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، کارشناس بخش خدمات مرجع مجازی (اطلاع‌رسانی) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی.
 • بادین فکر، محمد جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 • باستانی، سوسن [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
 • بیچرانلو، عبدالله [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 • بیچرانلو، عبدالله [1] استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • بدری، مهسا [1] کارشناس ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران
 • بدیعی، بهار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 • برقی، عیسی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • برکت، محیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ارتباطات اجتماعی علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی.
 • برکت، محیا [1] کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
 • بروجردی، مهدخت [1] دانشیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 • بروجردی، مهدخت [1] دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 • بروجردی علوی، مهدخت [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبائی.
 • بیگدلو، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشکده فارابی
 • بهادری خسروشاهی، جعفر [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • بهمنی، مهرزاد [1] کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز پژوهش و سنجش افکار،

پ

ت

ج

ح

خ

د

 • دلاور، علی [1] استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دهداری، طاهره [1] استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • دهقان، علیرضا [1] دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
 • دوران، بهناز [1] استادیار روانشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم، تهران

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالبیان، حامد [1] مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، و دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
 • طالبیان، حامد [1] عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • طالبیان، حامد [1] مربی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • طاهری، آرین [1] پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه صدا و سیما
 • طاهریان، مریم [1] دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • طباطبایی، سیدمحمد [1] دانشیار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی