مطالعه مقایسه‌ای استفاده حرفه‌ای از ‌تلفن‌‌همراه‌ هوشمند بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیو تلویزیونی ایران

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده ی مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پرسش اساسی مقاله این است که بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیوـ‌تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهای ‌تلفن‌همراه‌ هوشمند چه تفاوت‏هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه شیوه استفاده نمونه ۴۰۰ نفری از روزنامه‌نگاران ایران گردآوری شده تا با تحلیل آماری دو فرضیه مقایسه‌ای به آزمون گذاشته شود: (1) بین سه گروه روزنامه‌نگاران آنلاین، روزنامه‌نگاران چاپی و روزنامه‌نگاران رادیوـ‌تلویزیونی در «میزان» استفاده از تلفن‌های‌همراه هوشمند تفاوت وجود دارد و (2) بین سه گروه روزنامه‌نگاران آنلاین، روزنامه‌نگاران چاپی و روزنامه‌نگاران رادیوـ‌تلویزیونی در نوع استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد هر چند بین «میزان» استفاده روزنامه‌نگاران چاپی و رادیوـ‌تلویزیونی از تلفن‌همراه هوشمند تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما میزان استفاده روزنامه‌نگاران آنلاین از تلفن‌همراه هوشمند بیشتر از دیگران است. همچنین دربارة «نحوه» استفاده نتیجه گرفته شد استفاده غالب روزنامه‌نگاران چاپی و آنلاین از تلفن‌همراه هوشمند، استفاده «شبکه‌ای» و استفاده غالب روزنامه‌نگاران رادیوـ‌تلویزیونی، استفاده «ارتباطی» بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on the Professional use of Smartphone tools Between online journalists, print and Radio&TV journalists in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Ketabdar 1
  • Younes Shokrkhah 2
  • Zahra Kharazi Azar 3
1 Ph.D Student of Department of Social Communication Sciences. Faculty of Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences
2 Thesis Advisor
3 Consulting Advisor
چکیده [English]

The basic question of this article is that what is the difference between online journalists, print and Radio&TV journalists in terms of amount and manner to use Smartphone Tools? Accordingly, in the framework of the survey method and using the tools of the Iranian Journalists' Questionnaire, a statistical analysis of two comparative hypotheses is to be tested: (1) There is a difference between the three groups of online journalists, print journalists and Radio&TV journalists in the "amount" of using Smartphone and (2) there is difference between the three groups of online journalists, print and Radio&TV journalists in the "manner" of using Smartphones. The results showed that there is no significant difference between the "amount" of print and Radio&TV journalists' use of Smartphones, but the amount of online journalists using Smartphones is higher than others. It was also concluded about the "manner" of use. The dominant use of online and print media from Smartphones was "networking" usage and the dominant use of Radio&TV journalists was "communicative" usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online journalists
  • print journalists
  • Radio&TV journalists
  • smartphones
  • Professional use