رابطه رسانه ای شدن زندگی روزمره و سلامت خانواده

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی فرهنگی

چکیده

خانواده یکی از مهم‌ترین واحدهای اجتماعی است و حفظ سلامت آن در سلامت جامعه و اعضای آن تأثیر بسزایی دارد. رسانه‌ای شدن زندگی روزمره فرآیندی است که به پیوند مداوم زندگی روزمره فرد با رسانه‌ها اشاره دارد، فرآیندی که می‌تواند سلامت خانواده را متأثر سازد. بر این اساس، در این تحقیق با تمرکز بر 530 خانواده تهرانی دارای فرزند، و با استفاده از روش پیمایش، رابطه رسانه‌ای شدن زندگی روزمره و سلامت خانواده (شامل پنج بعد)، و تأثیر میزان مصرف هر یک از سه رسانه تلویزیون داخلی، شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت بر این رابطه مورد پرسش قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آنند که رسانه‌ای شدن زندگی روزمره رابطه معنادار معکوسی با سلامت خانواده دارد و این رابطه معکوس در ابعاد ارتباطی و فرآیندی سلامت خانواده نمود دارد. در تحلیلی جزئی‌تر، دو بعد رسانه‌ای شدن هویت و رسانه‌ای شدن تعاملات همبستگی منفی با شاخص کل سلامت و با سلامت ارتباطی خانواده داشته‌اند. همچنین میزان مصرف اینترنت و استفاده از ماهواره با افزایش رسانه‌ای شدن از سلامت خانواده کاسته‌اند و استفاده از تلویزیون داخلی نقشی در فرآیند رسانه‌ای شدن نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediatization of Everyday Life and Family Health

نویسنده [English]

  • Mansoore Tabrizi
PhD of cultural sociology
چکیده [English]

Family is one of the most important social units and its health is very effective in the health of the community and its members. The mediatization of everyday life is a process that refers to the continuous bonding of the individual's everyday life to the media, a process that can affect the health of the family. Accordingly, in this research, focusing on 530 families with a child, using the survey method, the relationship between the mediatization of everyday life and family health (including five dimensions), and the effect of the consumption of each of the three media of the internal TV, Satellite programs and the Internet were questioned. The results of the research indicate that the mediatization of everyday life has a significant negative correlation with family health and this relationship is visible in the dimensions of family relational and process health. In a more detailed analysis, the two dimensions of mediatization of identity and the mediaization of interactions have had a negative correlation with the overall index of family health and family relational health. Internet usage and satellite usage have also decreased with the increase in media out of the family's health, and the use of internal television has not played a role in the media process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family health
  • mediatization of everyday life
  • mediatization of identity
  • mediatization time and space
  • mediatization of interactions
  • Media consumption