پیامدهای جامعه‏‌شناختی سواد رسانه‌‏ای بر آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی‌خواهی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سواد‏ رسانه‏ای لازمه عصر ارتباطات برای پرورش شهروندانی آگاه و فعال است. قدرت نقد رسانه‌‏ها، مهارت در تولید محتوا، دسترسی عادلانه به رسانه‏‌ها و توانایی کنترل مصرف رسانه ‏ای همگی در گرو داشتن سواد‏ رسانه‏ ای است. سواد رسانه‏ ای به شهروندان کمک ‏می‏‌کند که به پیام‌های دریافتی از رسانه‌ها دیدی نقادانه داشته و داشتن سهمی ‏از فضای رسانه ‏ای را حق خود بدانند و در رد یا قبول پیام‏‏‌ها‏یی که به آنها عرضه ‏می‏‌شود و سود و ضررشان آگاه گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای جامعه‏ شناختی سواد‏ رسانه‏‌ای بر آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی‏ خواهی(در بین شهروندان 18 سال به بالای شهر اهواز) انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری جمعیت 18 سال به بالای ساکن شهر اهواز به تعداد 780728 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر 392 نفر برآورد شده است. یافته ‏های تحقیق نشان می‏‌دهد که میزان سواد‏ رسانه‏ ای شهروندان شهر اهواز در حد متوسط است. بین متغیر سواد‏ رسانه ‏ای به‏ عنوان متغیر مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی‏ خواهی به‏ عنوان متغیرهای وابسته رابطه معنیا داری مشاهده شد؛ یعنی با افزایش سواد‏ رسانه ‏ای، میزان متغیرهای وابسته نیز افزایش می‏ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sociological consequences of media literacy on awareness of citizenship rights and democracity

نویسندگان [English]

  • somayeh rastegari 1
  • abdolreza navah 2
  • aziz hazbavi 3
1 Master of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Member of faculty member of Shahid Chamran University of Ahwaz
3 Member of faculty member of Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

The media literacy is considered as requirement in technology ear to train active and awarded citizens. The critical capability of media, skills to make programs and fair access to media and ability to control media usage are dependent on media literacy. A number of benefits of the media literacy can be mentioned such as helping to awareness and understanding of the citizens of receiving massages from the media, having a critical approach to mentioned massages, wanting a right from the media atmosphere and having a share from the media atmosphere in accordance with the acceptance or the lack of acceptance. The goal of current research is to investigate sociological consequences of media literacy on awareness of citizenship rights and democracity among Ahvaz people were more than 18years. The research conducted as applied through descriptive-analytic research. It was a survey and used researcher-made questionnaire. The population of those were more than 18 years included 780728 citizens, after that 392 participant selected by Cochran formula. The results revealed that level of media literacy in Ahvaz was average. There was direct and significant relationship between media literacy-independent variable-, awareness of citizenship rights and democracity-dependent variables-. In fact improving media literacy cause to improve dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • awareness of citizenship rights
  • democracity
  • Ahvaz people