"قبلا ممکلت رو هوا بود الان افتاده رو آب...": تحلیل محتوایی جوک های مجازی حادثه سیلاب فروردین ماه 1398

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

چکیده

در سالهای اخیر ساخت و انتشار جوک های برخاسته از حوادث و موضوعات خوشایند و ناخوشایند جامعه (جوک های فاجعه) به یک پدیده اجتماعی در ایران تبدیل شده است. بی شک دلایل پیدایش، ماهیت، محتوا، و کارکردها و کژکارکردهای این گفتمان نیازمند بررسی از ابعاد مختلف جامعه شناسی، مردم شناسی و بررسی فرهنگ عامه است. این پژوهش با تمرکز بر رویدادی اخیر، به بررسی محتوایی جوک های ساخته شده در خصوص حادثه سیلاب گسترده در فروردین ماه 1398 در ایران می پردازد. داده های پژوهش مشتمل بر بیش از 100 جوک است که از شبکه های اجتماعی در خصوص این حادثه گردآوری شد که با روش تحلیل محتوای کیفی کد گذاری و سپس مقوله بندی گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده سیلاب منتهی به ساخت جوک هایی با مضامین سیاسی- انتقادی، اعتقادی-مذهبی، جنسیتی و منفعلانه گردیده است. به عبارتی دیگر، بخش اعظمی از این جوک ها خنثی نبوده، برگرفته از تجربه زیسته و پیش زمینه ذهنی مخاطب ایرانی هستند و دارای بار ارزشی سیاسی-اجتماعی و ایدئولوژیکی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Country Used to Be Hanging in the Air, It Is Now Floating on Water…: Thematic Analysis of Online Jokes Related to April 2019 Flash Flooding

نویسنده [English]

  • SEYYEDEH FAHIMEH PARSAIYAN
Assistant Professor of English Department, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, production and dissemination of jokes related to tragic and non-tragic events have turned into a social phenomenon. The reasons for the production, the nature, contents, functions, and repercussions of such a discourse definitely need in-depth sociological and anthropological analysis and scrutiny; among others. Focusing on a recent catastrophe, the present study aims at analyzing jokes related to April 2019 widespread flash flooding in Iran. The corpus consisted of 100 jokes collected from social networking sites. Through adopting qualitative thematic analysis, the jokes’ contents were coded and then categorized. The findings reveal that the flooding resulted in production of jokes with political-critical, religious, gendered, and neutral themes. In other words, a large number of jokes were not neutral and based on the Iranians’ lived experiences and backgrounds contained socio-political and ideological meanings.
Keywords: Disaster jokes, Flash flooding, Social networking sites, Qualitative thematic analysis, Political-critical jokes, Religious jokes, Gendered jokes, Neutral jokes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disaster jokes
  • Flash flooding
  • Social networking sites
  • Political-critical jokes
  • Religious jokes
  • Gendered jokes