نگرش گردشگران به نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

امروزه فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگران یک مقصد تا حدودی پیرامون رسانه‌های اجتماعی شکل می‌پذیرد. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر توسط گردشگرانمقصد رامسر صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود، 384 نفر محاسبه گردید. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از بسته نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 انجام شد.  یافته‌ها حاکی از آن است که تمام فرضیه‌ها تأیید شدند؛ یعنی از دیدگاه گردشگران، رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر فرآیند برنامه‌ریزی سفر به مقصد رامسر، یعنی برنامه‌ریزی قبل از سفر، اقدامات حین سفر و رفتارهای پس از سفر به رامسر دارند. در مطالعه حاضر، سعی شده است که نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر به رامسر از طریق رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گیرد؛ در حالی ‌که در تحقیقات پیشین داخلی، به این حوزه پرداخته نشده است. رسانه‌های اجتماعی (در سه بُعد دامنه و قابلیت دسترسی، استمرار و اعتبار داشتن و تعاملی و نامحدود بودن) نقش بسیار مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر به مقصد رامسر ایفا می‌کنند. سایر نتایج در قالب نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Tourist attitudes toward Role of Social Media in Travel Planning Process

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Seyyed MohAMMAD mIRTAGHIAN rOODSARI 2
چکیده [English]

Purpose: Today, Travel planning process by tourists of a destination take some form of social media.this study was performed with purpose of Examine the role of social media in Travel planning process by tourists of ramsar destination.
Methodology: The population consisted of Iranian tourists that visited Ramsar destination. The number of samples calculated 384 people on the basis of Sample size calculation formula for unlimited population. To select sample was used simple random sampling. Data were collected through questionnaires. Data analysis was performed by using software package SPSS24 and SmartPLS2.
Findding: The findings suggest that all hypotheses were confirmed; that is from perspective of tourists, Social media have a significant and positive impact on the planning Travel planning process to Ramsar destination, namely pre-trip planning, actions of during the trip and and behaviors of after trip to the Ramsar.
Authenticity: in this study, we tried to examine the role of social media in Travel planning process by tourists of ramsar destination through Structural equation modeling (SEM) approach based on partial least squares (PLS); While in internal previous studies has not been addressed to this area.
Conclusion: Scocial Media (In three dimensions, domain and accessibility, continuity and reliability, and interactive and unlimited) play very important role in Travel planning process to Ramsar destination. Other results are presented in the form of conclusions and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scocial Media
  • Tourism Industry
  • Travel Planning Process

-   بیات، محمّدکریم؛ منوچهری، روح‌الله. (1394)، نقش رسانه‌های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه‌های عمومی با تحلیل "سوات" (مطالعه موردی: شهر شیراز)، مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 3.

-   بیچرانلو، عبدالله؛ طالبیان، حامد؛ زند وکیلی، سارا. (1394)، بازنمایی حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی: مردم‌نگاری کاربران ایرانی فیس‌بوک، مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 1.

-   شیخ، رضا؛ شامبیاتی، هانیه. (1394)، تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص، مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 4.

-   صبار، شاهو؛ هیان، دوان. (1394)، عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی‌های مخاطب، مطالعات رسانه‌های نوین، سال اول، شماره 4.

-   محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS (آموزشی و کاربردی)،تهران: کتاب مهربان.

-   محمّدی، مصطفی؛ میرتقیان ‌رودسری، سیّدمحمّد. (1395). نقش رسانه‌های اجتماعی در صنعت گردشگری در شهرستان رامسر، طرح تحقیقاتی داخلی انتشار نیافته، گروه گردشگری، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (علوم اجتماعی)، دانشگاه مازندران.

-   مؤمنی، منصور. (1387). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو.

-  Amaro, S., Duarte, P., and Henriques, C. (2016). Travelers’ Use of Social Media: A clustering Approach, Annals of Tourism Research, No. 59: 1-15.

-  Ayeh, J.K., Leung, D., Au, N. and Law, R. (2012). Perceptions and strategies of hospitality and tourism practitioners on social media: An exploratory study. In Fuchs, M., Ricci, F. and Cantoni, L. (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism, Wien: Springer-Verlag.

-  Bastida, U. and Huan, T.C. (2014). Performance Evaluation of Tourism Websites’ Information Quality of Four Global Destination Brands: Beijing, Hong-Kong, Shanghai, and Taipei, Journal of Business Research, 67(2): 167-170.

-  Bhatiasevi, V. and Yoopetch, C. (2015). The Determinants of Intention to Use Electronic Booking among Young Users in Thailand, Journal of Hospitality and Tourism Management, No. 23: 1-11.

-  Bizirgianni, L. and Dionysopoulou, P. (2013). The Influence of Tourist Trends of Youth Tourism through Social Media (SM) & Information and Communication Technologies (ICTs), Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 73: 652-660.

-  Bosangit, C., Dulnuan, J. and Mena, M. (2012). Using Travel Blogs to Examine the Post-Consumption Behavior of Tourists, Journal of Vacation Marketing, 18(3): 207-219.

-  Burmann, C. & Kirchgeorg, M. (2016). Managing Negative Word-of-Mouth on Social Media Platforms; the Effect of Hotel Management Responses on Observers’ Purchase Intention, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

-  Cabiddu, F., De Carlo, M. and Piccoli, G. (2014). Social media affordances: Enabling customer engagement, Annals of Tourism Research, No. 48: 175-192.

-  Chang, L.H., Tsai, C.H., Chang, W.C. and Hsiao, U.U. (2015). Social Media and Travel Behaviors, Advances in Hospitality and Leisure. No. 11: 137-152.

-  Cheng, M. and Edwards, D. (2015). Social Media in Tourism: a Visual Analytic Approach, Current Issues in Tourism, 18(11): 1080-1087.

-  Choi, S., Lehto, X.Y., Morrison, A.M. and Jang, S.C.S. (2012). Structure of Travel Planning Processes and Information Use Patterns, Journal of Travel Research, 51(1): 26-40.

-  Chung, N. and Koo, C. (2015). the Use of Social Media in Travel Information Search, Telematics and Informatics, No. 32: 215-229.

-  Chung, N. and Han, H. (2016). The Relationship among Tourists' Persuasion, Attachment and Behavioral Changes in Social Media, Technological Forecasting & Social Change,

         http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251630275X

-  Fotis, J., Buhalis, D. and Rossides, N. (2011). Social Media Impact on Holiday Travel: The Case of the Russian and the FSU Markets, International Journal of Online Marketing, 1(4): 1-19.

-  Fotis, J., Buhalis, D. and Rossides, N. (2012). Social Media Use and Impact during the Holiday Travel Planning Process, Information and Communication Technologies in Tourism, Vienna: Springer.

-  Hays, S., Page, S.J. and Buhalis, D. (2013). Social Media as a Destination Marketing Tool: Its Use By   National Tourism Organizations, Current Issues in Tourism, 16(3): 211-239.

-  Hindle, D. (2011). Social Media Travel Insights, UK: The Integrated Travel specialists.

-  Hudson, S. and Thal, K. (2013). The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing, Journal of Travel & Tourism Marketing, Special Issue: Social Media, 30(1-2): 156-160.

-  Jeng, J. and Fesenmaier, D. (2002). Conceptualizing the travel decision-making hierarchy: A review of recent developments, Tourism Analysis, 7(1): 15–32.

-  Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! the Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizon, 53(1): 59-68.

-  Kemp, S. (2016). Digital in 2016. Retrieved from

    http://wearesocial.com/uk/specialreports/ digital-in-2016.

-  Leung, D., Law, R., Van Hoof, H. and Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: a Literature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing, No. 30: 3-22.

-  Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. and Pan, B. (2008). Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management, Tourism Management, 29(3): 458-468.

-  Minazzi, R. (2015). Social Media Marketing in Tourism and Hospitality, New York Dordrecht London: Springer Cham Heidelberg.

-  Ngai, E.W., Moon, K.L.K., Lam, S.S., Chin, E.S. and Tao, S.S. (2015). Social Media Models, Technologies, and Applications: an Academic Review and Case Study, Industrial Management & Data Systems, 115(5): 769-802.

-  Oz, M. (2015). Social Media Utilization of Tourists for Travel-Related Purposes, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5): 1-21.

-  Pabel, A. and Prideaux, B. (2016). Social Media Use in pre-Trip Planning by Tourists Visiting a Small Regional Leisure Destination, Journal of Vacation Marketing, 22(4): 335-348.

-  Pantelidis, I. S. (2010). Electronic Meal Experience: A Content Analysis of Online Restaurant Comments. Cornell Hospitality Quarterly, 51(4): 483-491.

Pearce, P. L. (2005). Tourist Behavior: Themes and Conceptual Schemes, UK: Channel View Publications.

-  Rudez, H.N. and Vodeb, K. (2015). Students’ Use of Social Media during the Travel Process, Tourism and Hospitality Management, 21(2): 179-190.

-  Schmallegger, D. and Carson, D. (2008). Blogs in Tourism: Changing Approaches to Information Exchange, Journal of Vacation Marketing, 14(2): 99-110.

-  Sparks, B.A., Perkins, H.E., and Buckley, R. (2013). Online Travel Reviews as Persuasive Communication: The Effects of Content Type, Source and Certification Logos on Consumer Behavior, Tourism Management, No. 39: 1-9.

-  Thevenot, G. (2007). Blogging as a Social Media, Tourism and Hospitality Review, 7(3-4): 287-289.

-  Tong, X., Bao, H. and Chong, A.Y.L. (2016). Predicting Adoption of Location-based Social Media Service in Travel Decisions. International Journal Mobile Communications, 14(6): 539-552.

-  Torres, R. (2010). Today’s Traveler Online: 5 Consumer Trends to Guide your Marketing Strategy, Paper presented at the Eye for Travel, Chicago: Travel Distribution Summit.

-  Treer, E. (2010). Social media: an interesting option for tourism destination promotion? Master Thesis, Tourism Programme, Aalborg University. http://projekter.aau.dk/projekter/files/34966332.pdf

-  Yoo, K.H. and Gretzel, U. (2012). Use and Creation of Social Media by Travellers, in Sigala, M., Christou, E. and Gretzel, U. (Eds.), Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, UK: Ashgate Pulsihing Limited, Surrey.

-  Zehrer, A., Crotts, J.C., and Magnini, V.P. (2011). The Perceived Usefulness of Blog Postings: An Extension of the Expectancy-Disconfirmation Paradigm, Tourism Management, 32(1): 106-113.