مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه الزهراء

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهراء

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان متأهل تماشاگر و غیر تماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره در شهرستان خمین بود. پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل شهرخمین در سال 1394 و نمونه پژوهش شامل 50 زن متأهل تماشاگر سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره بود که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند همچنین 50 زن متأهل غیر تماشاگر انتخاب شد که با گروه اول همتا سازی شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز) رضایت جنسی (هادسون،‌هاریسون و کروسکاپ) و اطلاعات دموگرافی استفاده گردید. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان تعهد زناشویی در زنان متأهل تماشاکننده سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره به‌طور معنی‌دار کمتر از زنان متأهل غیر تماشاکننده است. زنان گروه اول به‌طور معنی‌دار در تعهد شخصی و اخلاقی میانگین کمتری را نسبت به گروه دوم کسب نمودند ولی در تعهد ساختاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین تفاوت معنی‌دار بین دو گروه از لحاظ رضایت جنسی مشاهده نشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود آموزش‌هایی برای آگاهی خانواده‌ها و جلوگیری از پایین آمدن آستانه حساسیت (عادی شدن) در برابر موضوعات مخرب موجود در سریال‌ها ارائه شود، همچنین سواد رسانه‌ای و آگاهی بخشی جامعه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Marital Commitment and Sexual Satisfaction in Married women Spectator and non-Spectator of Farsi-language Satellite Series

نویسندگان [English]

  • roya rasouli 1
  • Sima Ghazvini 2
  • Simin Hoseinian 3
1 alzahra uni
2 Alzahra University
چکیده [English]

The aim of this study was to compar marital commitment and sexual satisfaction among married women Spectater and not- Spectater Persian-language satellite series The method of this study was causal-comparative and statical population includes all the married women in Khomein city. Samples selected through snowball sampling method. The samples consisted of 50 married women Spectater Persian-language satellite serials and 50 married women non- Spectater Persian-language satellite series. Instruments were marital commitment questioner (Adams and Jones), Sexual satisfaction questioner (Hudson, Harrison and Krvskap). Data were analyzed using independent t-test. The results showed that the marital commitment of 1 group is less than 2 group. Average personal commitment and moral commitment significantly of 1 group was more than 2 group, But the commitment of structural differences between the two groups was not observed. The significant difference between the two groups in sexual satisfaction were not observed. Therefore, it is nececery to increasing family awareness about effects of these pograms and be promoted sensitivity threshold against therates that are in these series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Commitment
  • Sexual Satisfaction
  • Persian-Language Satellite Series

-  اولیاء، نرگس؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه. (1385)، تأثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی برافزایش صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم شماره 6.

-  آذرخش، مریم. (1391)، «بررسی تأثیر مصرف رسانه بر رضایت از زندگی زناشویی زنان شهر تاکستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا تهران.  

-   بازووند، شهاب. (1393)، «بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان با سبک زندگی شهروندان خرم‌آباد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ‌معلم، تهران.

-  پور حیدری، سپیده؛ باقریان، فاطمه؛ دوست کام، محسن؛ بهادر خان، جواد. (1392)، «اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و جنسی در زوج‌های جوان». دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 8، پیاپی 51.

-  حاتمی‌ورزنه، ابوالفضل؛ قنبری‌هاشم آبادی؛ بهرام علی؛ معصومه، اسماعیلی؛ فرح‌بخش، کیومرث. (1391)، «رابطه بین سبک‌های فرزند پروری، دل‌بستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل دانشگاه علامه طباطبائی»، فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم.

خوش‌کام، زهرا. (1392)، «مقایسه تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطی در مردان متأهل استفاده- کننده و عدم استفاده‌کننده شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان شاغل در ادارات دولتی شهر قیر». پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه مرودشت. .

-  رحمانی، اعظم؛ مرقاتی‌خویی، عفت‌السادات؛ صادقی، نرجس؛ قلی، لیلا. (1392)، «ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی»، تهران: نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی، دوره 24، شماره 70.

-  ساروخانی، باقر؛ توکلی، زهره؛ میرزایی ملکیان، مجید. (1392)، «بررسی وضعیت هویت ملی جوانان با تأکید بر نقش رسانه‌ها (ماهواره و اینترنت)»، فصلنامه مطالعات جوان و رسانه. شماره 12.

-  شاکری نیا، ایرج. (1393)، «سرمایه اجتماعی خانوادگی، رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی در نمونه‌ای از زنان استفاده‌کننده از شبکه‌های ماهواره‌ای»، دو فصلنامه بانوان شیعه، سال هفتم، شماره 25.

-  شاه سیا، مرضیه، بهرامی، فاطمه؛ محبی، سیامک. (1389)، «بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا»، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 3 (پیاپی 43).

-  عباسی مولید، حسین. (1388)، «بررسی تأثیر آموزش گروهی واقعیت درمانی بر تعهد زناشویی زوجین شهرستان خمینی‌شهر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

-  قیصری، سهیلا. (1393)، بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی و رضایت از رابطه با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه‌های بندرعباس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بندرعباس.

-  قصدی خوزانی، داود. (1393)، «بازنمایی خانواده در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و ارائه راهکارهای رسانه‌ای»، ایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما، تهران.

-  ناصر، زهرا. (1391)، «مقایسه تعهد و رضایت زناشویی در سطوح مختلف تقید مذهبی دانشجویان متأهل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد، دانشکده علوم تربیتی مرودشت.

-  ناظری، بهناز. (1392)، «بررسی تأثیر سریال‌های ماهواره‌ای (سریال‌های خانوادگی شبکه جم) بر روابط زوجین»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.

-  نعمتی انارکی، داود؛ خطیب زاده، سمیرا. (1393)، «مقایسه رضایتمندی از زندگی زناشویی و بهداشت روانی در زنان تهرانی مخاطب شبکه ماهواره‌ای جم و غیر مخاطب ماهواره»، فصلنامه مطالعات عملیات روانی، سال دهم، شماره 4.

-  نعیمی، محمدرضا. (1390)، «تأثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طلاق»، مجله تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره اول.

-  متانی، مهرداد؛ حسن‌زاده، رمضان؛ فرهنگی، علی‌اکبر (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به تماشای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 71).

 

-  Adams, J, M. Jones, w. H. (1997). "The conceptualization of marital commitment: integrative analysis." Journal of personality and social psychology, 72, 1177-1196.

-  Arriage, X. B, Agnew, c.R. (2009). "Beingcommitted: affective, cognitive, and cignati- ve compoinehts of relationship commitment". Personality and social psychology bulletin, 27.1190-1203.

-  Ashdown Brien, K., Hackathorn, J., & Clark, M. (2012). "In and out of the bedroom: sexual satisfaction in the marital relationship". Journal of Integrated Social science- ces, 2(1): 40-57.

-  Davis, C.M., Yarber, W. L., Bauserman, R., Schreer, G.,& Davis, S. L. (2012). "Handbook of sexuality-related measures". SAGE Publications, Incorporated.

-  Kapinus, C.A., & johnson, m. p. (2009). "The utility of family life cycle as theoretical and empirical tools". Commitment and family life- cycle stage. Journalof family issues, 24(2), 155-184.

-  Harmon Kh D. (2005). "Black men and Marriage: The impact of spiri- uality، religiosity, and marital commitment on satisfaction". [Phd The- sis]. Tuscaloosa; University of Alabama:. pp.97-121.

-  Sue Johnson. (2013). Love Sense: The Revolutionary New Science of Romantic Relationships. Little, Brown and company New York Boston London.

-  Masters A. (2012). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. Reviewe of Economic Dynamics; 11: 614-28.

-  Meston, C., & Trapnell, P. (2010). "Development and validation of a five-factor."

-  Mosko J. (2009). "commitment and attachment dimensions". [pHD thesis]. West lafayete: purdue university.

-  Mosko J. (2009). "Commitment and attachment dimensions". In partial fulfillment of the reguirement for the degree of doctor of philosophy: purdue university.

-   Nelson, J.A., Krik, A. M., Ane, P. serres, s. A. (2012). "Religious and spititual val- ues and moral commitment in marriage: auntapped Resourcesion couples counseling". Journal of counseling andVaues 55:228-246.

-  Ramirez, A. (2010). "An examination of the tripartite approach to commitment: Actor.Partner interdependence midel Analysis of the effect of relational maintenance behavior". Journal of social and personal Reationship, 25(6):943-965.

-  Sherwood, EM. (2012)."marital strength in candian couples": Aground Theory approach. [phd thesis] Alberta, Canada: university of Calgary.

-  Tang,C. Y.,& curran, M.A. (2012)."Marital commitment and percepti- on of Fairness in Household chores". Journal of sex research. 28, 0229 6-24.