بررسی نقش استفاده از اینترنت در میزان بروز عادات و خصلت های منفی فرهنگی؛ مطالعه موردی شهر کاشان

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان

چکیده

در این پژوهش "نقش استفاده از اینترنت در میزان بروز عادات و خصلت‌های منفی فرهنگی" در شهر کاشان مورد بررسی قرارگرفته است و در این راستا، نظریات متعددی از دنیس مک کوایل، جان تامپسون، مانوئل کاستلز، و نیز برخی صاحبنظران ایرانی مورد استناد قرارگرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش را مراجعه‌کنندگان به کافی‌نت‌های فعال در شهر کاشان تشکیل می‌دهند که از آن میان تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه و چون نسبت حجم نمونه به جامعه آماری بزرگ‌تر از 05/0 بود تعداد حجم نمونه طبق فرمول اصلاح و نهایتاً حجم نمونه تحقیق 319 نفر تعیین گردید. اطلاعات و داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه در فروردین 1396 گردآوری و در این مسیر از روش نمونه‌گیری به‌صورت دومرحله‌ای تصادفی و سهمیه‌ای متناسب بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد میزان بروز عادات و خصلت‌های منفی فرهنگی در جامعه مورد بررسی در یک سطح تقریباً متوسط قرار داشته و شدید نیست. جالب اینکه آزمون همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معکوس ولی ضعیف میان استفاده از اینترنت و بروز برخی عادات و خصلت‌های منفی بوده است. بدین معنا که استفاده از اینترنت اثر کاهشی بر روی بعضی عادات و خصلت‌های منفی کاربران دارد، البته در مقام مقایسه، "میزان استفاده" افراد از اینترنت نقش مؤثرتری از "سابقه استفاده" آن‌ها در کاهش عادات و خصلت‌های منفی داشته است. همچنین، بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه روشن گردید که نوع استفاده و محیط استفاده از اینترنت نیز با میزان بروز عادات و خصلت‌های منفی رابطه معنادار نشان می‌دهد. بدین معنا که، شدت بروز عادات و خصلت‌های منفی در کاربرانی که استفاده‌های مختلفی از اینترنت داشته و یا از محیط‌های اینترنتی گوناگون استفاده می‌کنند یکسان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Roll of Internet use in Negative Habits in Kashan

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamaleddin Mousavi 1
  • samaneh sadat javadi 2
1 َAssistant Professor / University of Kashan
2 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan
چکیده [English]

Present research is devoted to analys the roll of internet use in occurance of negative habits among internet users. Taking advantage of some cultural theoris of Iranian and non-Iranian theorists, several hypotheses were made and then, theoretical relations stablished among the variables. The statistical population of the research included all of internet users who visit coffee-nets in Kashan in May 2017, out of which 319 youngsters were selected as the research sample. It should be mentioned that research sample primarily was determined by Cochran calculation formula, and then, respondents were selected through accidential and proportional classified sampling method.
Findings showed that the rate of users,s negative habits in Kashan is relatively on the edge of the middle level- not so high and not so low. Independent variables such as the rate of use, the kind of use, and the invironement showed significant relation with the rate of negative habits occurances among users. In this regard, usage rate showed a reverse relation with the rate of negative habits, i.e. the more using internet somehow leads to decrease of some negative habits rate such as non-responsibility, law violation, and lasyness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural negative habits
  • Internt use
  • Culture
  • online invironements
- ابوالقاسمی، محمدجواد (1384) شناخت فرهنگ، تهران: انتشارات عرش پژوه.

- بیکر، ترزال (1377) نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: سروش.- تامپسون، جان بروکشایر (1380) رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش.- خانی آرانی، فاطمه (1390) کاشان مهد تمدن و هنر، کاشان: انتشارات همگام با هستی.

 - دهشیری، محمدرضا (1379) جهانی‌شدن و هویت ملی، فصلنامه هویت ملی، سال دوم، شماره 5، صص 69-100.- رضا قلی، علی (1383) جامعه‌شناسی نخبه کشی، تهران: نشر نی.

- زرگری، رحمت‌الله (1388) کاشان از دیدگاه سیاحان، آبادان: انتشارات پرسش.

- سرایی، حسن (1372). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت

- کاستلز، مانوئل (1389) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ، ظهور شبکه‌ها، ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.

- کوئن، بروس (1371) درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر فرهنگ معاصر.- محسنی، منوچهر (1386) جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.

- مقصودی، مجتبی (1380) تحولات قومی در ایران: علل و زمینه‌ها، تهران: مطالعات ملی.

- مهدی زاده، سید مهدی (1393) نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری. 13. نراقی، حسن (1385) جامعه‌شناسی خودمانی، تهران: اختران.