نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

گلنسا گلینی مقدم؛ میترا صمیعی؛ مریم کمالی

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 322-351

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.27860.371

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی به روش پیمایشی- تحلیلی انجام گرفته و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق­ساخته براساس مدل لانه زنبوری کیتزمان در رسانه‌های اجتماعی و مدل دانشگاه نامرئی (مدل ‌زاکالا) در ارتباطات علمی بوده ...  بیشتر