تحلیل فردگرایی در شبکه های اجتماعی مجازی

محمد رضایی؛ مهدی غلامزاده

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.28108.379

چکیده
  در میانِ اندیشمندان و جامعه‌شناسانِ ایرانی مجادله‌ای مبنی بر فردگرا یا جمع‌گرا بودن جامعۀ ایرانی وجود دارد؛ اما این مجادله و همچنین پژوهش‌های تجربی در مورد فردگرا یا جمع‌گرا بودن جامعۀ ایران فارغ از توجه به زندگی ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی، شکل‌گرفته و انجام‌شده است. حال‌آنکه با گسترش استفاده از این شبکه‌ها در سال‌های ...  بیشتر