نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان

2 دکترای جامعه شناسی، استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین ، مقدار قابل ملاحظه ای از اطلاعات در این سایت ها به اشتراک گذاشته می شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه ی هویت اجتماعی و سبک زندگی افراد به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی برهویت اجتماعی و سبک زندگی دانشجویان انجام شده است. .جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر مشهد می باشد، که براساس آمار دریافتی از دانشگاه فرهنگیان حدودا (2112) نفر در سال تحصیلی 1396 مشغول تحصیل بودند، که با بهره گیری از فرمول کوکران 322نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید.روش تحقیق به روش پیمایشی، از نظر زمانی مقطعی و ازنوع مطالعات کاربردی است و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد ، که روایی آن مورد تایید اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 80/0 برآورد و مورد تایید قرار گرفت ، تجزیه و تحلیل یافته ها در این پژوهش از آزمون‌های پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تست مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با سبک زندگی و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر اساس سن و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Virtual Social Networks on Social Identity and Lifestyle of Students at Farhangian University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • maryam talebdoost 1
  • mahnaz amirpour 2

1 Ph.D. student of sociologys, Islamic Azad University, Quchan Branch

2 Ph.D. in Sociology, Assistant Professor of Social Sciences, Islamic Azad University, Quchan Branch

چکیده [English]

Virtual social networks have been used by many people in the community as an attractive way of communication. Therefore, a considerable amount of information is shared on these sites, which has potentially significant implications for individuals' social identities and lifestyles. The aim of this study was to investigate the effect of virtual social networks on students' social identity and lifestyle. The statistical population of the present study includes all students of Farhangian University of Mashhad. According to the statistics received from Farhangian University, approximately (2112) people were studying in the academic year 1396, which using the Cochran's formula, 322 people were selected as the statistical sample size. The research method is survey method, cross-sectional in terms of time and type of applied studies, and the method of random sampling was simple. The measurement tool in this study is a researcher-made questionnaire, the validity of which was confirmed by expert professors and its reliability was estimated and confirmed using Cronbach's alpha test of 0.80. Analysis of findings in this study from tests Parametrics such as Pearson correlation coefficient, independent t-test, one-way analysis of variance and regression were used. Findings show that there is a relationship between the use of social networks with lifestyle and social identity and the use of social networks based on age and gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Lifestyle
  • Social Identity
  • Students
  • Mashhad University of Cultural Sciences