شناسایی عوامل موثر بر حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی

مژده ماهرخ مقدم؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ افسانه مظفری

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 259-284

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.44138.772

چکیده
  به موازات توسعه جوامع و پیشرفت علمی و فرهنگی آن بعضی از مظاهر غیر مادی از جمله حقوق افراد نسبت به مطالبات آنها و جنبه های مختلف بهره برداری از اموال غیرمادی نیز به عنوان نوعی مال شناخته شدند که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود. از طرفی با پیدایش و گسترش محیط و فضای مجازی، توازن دیرین و همزیستی کپی رایت و منافع عمومی ...  بیشتر