نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان نقش رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور باهدف شناخت ابعاد نقش‌آفرینی در کنار میزان بهره‌مندی پاسخگویان از رسانه‌های نوین؛ انجام‌شده است و با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و حجم نمونه 376 نفر برآورد شده است.نتایج نشان میدهد که رسانه‌ها در بعد سلامت جسمانی بیشترین اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند و ویژگی‌های فردی و اجتماعی پاسخگویان تغییر زیادی در رابطه بین رسانه‌های نوین با مؤلفه‌های سلامت (ابعاد) ایجاد نکرده‌اند و عمده تغییرات حاصل ناشی از شیوه‌های بهره‌برداری از رسانه‌های نوین بوده است. زابطه بین استفاده از رسانه‌های نوین در سبک زندگی سلامت‌محور و در زمینه سلامت و رابطه بین استفاده از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با سلامت در سبک زندگی سلامت‌محور با 1% درصد خطا و 99% اطمینان معنی‌دار است. رابطه بین رسانه‌های نوین و بعد سلامت روحی و جسمانی در سبک زندگی سلامت‌محور با1%درصد خطا و 99% درصد اطمینان معنی‌دار است و رابطه بین پوشش‌دهی رسانه‌های نوین در بعد سلامت معنوی و اجتماعی در سبک زندگی سلامت‌محور با 1%درصد خطا و 95%درصد اطمینان معنی‌دار نیست. همچنین جاذبه‌ها و الگوهای بهره‌برداری از رسانه‌های نوین عامل اصلی تغییر در سبک زندگی سلامت‌محور افراد بوده است. در اینجا استفاده بیشتر از رسانه‌های نوین تغییر بیشتری را به‌زعم افراد در سبک زندگی سلامت‌محور ایجاد نموده است و با توجه به نظریه کاشت افراد به میزانی که از رسانه‌ها استفاده می‌کنند ارزش‌های آن را بیشتر درونی می‌کنند که در اینجا نیز این اتفاق رخ‌داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of new media in healthy lifestyle )Case Study: Students of Allameh Tabatabai University

نویسندگان [English]

  • elahe Rahmani 1
  • seyedreza naghibulsadat 2
  • masoud taghiabadi 3

1 Master of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

2 Associate Professor, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran. iran

3 Ph.D candidate in Communication Science at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The present study entitled the role of new media in healthy lifestyle with the aim of recognizing the dimensions of role-playing along with recognizing the benefit of respondents to new media has been done and has been collected by survey method and questionnaire technique. The statistical population is Allameh Tabatabaei University students and the sample size is 376 people. The results show that the media provide the most information in the field of physical health and the individual and social characteristics of the respondents did not make much change in the relationship between new media and health components and the main changes were due to the use of new media. The relationship between the use of new media in healthy lifestyle and in the field of health and the relationship between the use of health-related social media channels in healthy lifestyle with 1% error and 99% confidence is significant. The relationship between new media and the dimension of mental and physical health in healthy lifestyle with 1% error and 99% confidence is significant and the relationship between new media coverage in the spiritual and social health dimension in healthy lifestyle with 1% error and 95% Confidence is not significant. Also, the attractions and patterns of using new media have been the main factor in changing the healthy lifestyle of people. Here, more use of new media has made more changes in the minds of people in healthy lifestyle, and according to the Cultivation theory, people internalize its values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • Lifestyle
  • Health
  • Cultivation Theory