نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 استادیار گروه روزنامه نگاری، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

توسعه ی فناوری نوع خاصی از ارتباطات را در حیات آکادمیک ایجاد کرد؛ از سوی دیگر امروزه وجود شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری موثر در دستیابی به اهداف آموزشی درنظر گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل کارکردهای استفاده‌ی مؤثر از شبکه‌های اجتماعی در مدیریت آموزشی و همچنین بررسی موانع و چالش‌های دسترسی به انواع رسانه‌های اجتماعی و اطلاعات بوده است. در این راستا علاوه بر مطالعه‌ی اسنادی ، با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی با 10 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران مصاحبه انجام شد. داده‌ها به روش کیفی و با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شدند که طبق نتایج به‌دست‌آمده کارکردهای استفاده‌ی هدفمند از شبکه‌ی اجتماعی برای مدیران آموزشی شامل: «رشد حرفه‌ای، علمی و پژوهشی؛ ایجاد فضای مدیریت دموکراتیک؛ ارتقای کیفیت آموزشی گروه؛ تسریع عملکرد اداری و اجرایی؛ تأثیر روانی و اجتماعی» می‌باشد. علاوه بر این طبق یافته های پژوهش مهم‌ترین موانع و چالش‌های دسترسی به شبکه‌های اجتماعی «موانع فنی و زیرساختی؛ چالش‌های مدیریتی؛ موانع سیاسی و موانع فردی» است که درنهایت راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی رسانه ها و هدفمند سازی استفاده از شبکه های اجتماعی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions and barriers to the use of social networks in educational management

نویسندگان [English]

  • Zahra Jafarpour Marzouni 1
  • Ali Khorsandi Taskoh 2
  • AliReza abdollahinejad 3

1 Department of Educational Management and Planning , Faculty of Psychology and Education,Allameh Tabataba’I University,Tehran,IRAN

2 Professor of educational administration and planning department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

3 Faculty member of the Departman of Communication Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran

چکیده [English]

The development of technology created a special kind of communication in academic life; On the other hand, today, the existence of social networks is considered as an effective tool in achieving educational goals. The purpose of this study was to identify and analyze the functions of effective use of social networks in the management and leadership of educational groups and also to examine the barriers and challenges of access to various types of social media and information. In this regard, in addition to studying the documents and findings of other studies, using the method of snowball sampling, 10 managers of departments of Allameh Tabatabaei University in Tehran were interviewed. The data were analyzed qualitatively using Maxqda10 software, which according to the obtained results, the functions of purposeful use of social network for educational leaders, including: "Professional, scientific and research growth; Creating a democratic management space; Improving the educational quality of the group; Accelerate administrative and executive performance; Psychological and social impact. In addition, according to the extracted themes, one of the most important barriers and challenges to accessing social networks, including "technical barriers and infrastructure; Managerial challenges; He called for "political barriers and personal barriers", which finally provided solutions for the efficient use of the media platform, including targeting the use of social networks for leadership activities, teaching, learning, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networking
  • media
  • educational administration
  • Department management
  • higher education