چالش های شبکه های مجازی در تعاملات اجتماعی مطالعه موردی:دانش آموزان دبیرستانهای تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران ، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه ارتباطات،دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز،تهران،ایران

10.22054/nms.2021.49739.908

چکیده

مقاله ی حاضر بر پایه دستاوردهای حاصل از پرسشنامه و نیز مطالعات کتابخانه ای طولانی مدت و عمیق صورت گرفته و سرانجام با بهره گیری از رهنمودها و نظرات محققین برتر در این حوزه، به شناسایی و تبیین چالش های شبکه های مجازی و تعاملات اجتماعی می پردازد. در این مقاله محقق در پی بررسی این نکته بوده است که بین شبکه های مجازی و تعاملات اجتماعی رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش شامل: دانش آموزان مقظع دبیرستان شهر تهران در نیمه اول سال 1398 در مقطع دبیرستان به خود اختصاص داده اند، می باشد. از میان کل دانش آموزان تعداد 384 نفر که از روش نمونه گیری کوکران به دست آمده به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی و پرسش قرار گرفته اند.همچنین برای برآورد پایایی سازگاری اجزا از طریق روش ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی از روش روایی قضاوتی استفاده شده است.روش تحقیق و آماری نیز به ترتیب پیمایشی (استفاده از پرسشنامه) بوده و با کمک روش های آماری اسپیرمن و معادلات ساختاری لیزرل جهت تعیین درصد فراوانی، درصد تراکمی و ...) ردو تایید روابط و فرضیات صورت گرفته است.
نتایج نشان داد که بین ابعاد آسیبهای شبکه اجتماعی و در نهایت بین شبکه های اجتماعی و تعاملات اجتماعی و انزوا رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Virtual Networks in Social Interactions Case study: high school students in Tehran

نویسندگان [English]

  • manochehr shah baba 1
  • gholamreza latifi 2
  • mohammadreza rasouli 3
1 PhD student, Tehran Center, Tehran Azad University, Tehran, Iran
2 ALLAMEH TABATABAI UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN
3 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Communication Science and Media Studies, Islamic Azad University of Tehran Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper is based on the results of the questionnaire as well as long-term and in-depth library studies. Finally, using the guidance and opinions of leading researchers in this field, it identifies and explains the challenges of virtual networks and social interactions. In this paper, the researcher sought to determine whether there is a relationship between virtual networks and social interactions. The statistical population of this study consisted of: high school students in Tehran in the first half of 1398 in high school. Of the total number of students, 384 students were selected randomly from the Cochran sampling method. They were also questioned. Also, Cronbach's alpha coefficient method was used to estimate component compatibility reliability and validity was used. The research and statistical methods were also survey (using questionnaire) and Spearman's statistical methods and LISREL's structural equations were used to determine the frequency, density, and so on.
The results showed that there is a significant relationship between the dimensions of social network injuries and finally between social networks and social interactions and isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual networks
  • virtual network vulnerabilities
  • Social Interactions
  • Isolation