شورای علمی و هیات تحریریه نشریه از کلیه‌ی استادان و پژوهشگران دعوت می‌نماید، مقالات علمی و پژوهشی خود را با رعایت موازین ذیل به دفتر نشریه ارسال نمایند:

•    نوع مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌گردند باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسندگان بوده و متضمن دست‌آوردهای علمی جدید باشد.
•    مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله‌ای چاپ شده و یا همزمان به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشند.
•    مقاله در قالب فایل Word 2013 با قلم 13 B Lotus با حاشیه‌های مشخص شده در قالب آماده سازی (پیش فرض) و حداقل 6500 و حداکثر  8000 کلمه ارسال شود.
•    ارسال مقاله از طریق سامانه‌ نشریات دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی  http://nms.atu.ac.ir/ انجام شود.
    فایل های ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

•    فایل اول، فایل کامل مقاله که بدون مشخصات نویسندگان باشد. (چکیده فارسی و انگلیسی نیز ضمیمه فایل اصلی باشد)
•    فایل دوم، فایل مشخصات نویسندگان، می بایست حاوی اسامی کامل نویسندگان و ترتیب قرارگرفتن نام ایشان در مقاله، با مشخص شدن نویسنده مسئول و عنوان سازمانی نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، به همراه «چکیده انگلیسی مقاله» باشد.  نیازی به الصاق فایل جداگانه‌ای برای چکیده یا درج آن در پایان متن فارسی مقاله نیست.

•    چکیده‌های مقاله به فارسی و انگلیسی (چکیده‌ها هرکدام حداکثر در 150کلمه) و کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه) آورده شود.
•    متن اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، سوال تحقیق، روش تحقیق و نتایج و پیشنهادات طراحی شده باشد.
•    متن مقاله می بایست در قالب صفحه‌آرایی شدۀ «آماده‌سازی مقالات» که در پایان صفحه راهنمای نویسندگان قرار داده شود و متن نهایی مورد بازبینی قرار گیرد. نشانی راهنمای نویسندگان: http://nms.atu.ac.ir/journal/authors.note
•    جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و برخوردار از کیفیت مناسب برای چاپ باشد.
•    شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و برخوردار از کیفیت مناسب برای چاپ باشد.

 

•    خلاصۀ مدون راهنما و دستورالعمل ارجاعات و منبع نگاری فصلنامه شامل محورهای دوگانۀ زیر است:

اول. شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی

•    ارجاعات باید به صورت درون متنی ساشد. 
•    مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسندۀ مسئول است.
•    نویسنده/گان می‌توانند از نتایج پژوهش‌های منتشرشده در شماره‌های قبلی فصلنامه نیز بهره‌مند شوند.
•    در منابع؛ کتاب‌ها، مقالات، اسناد و آرای دادگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
•    منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند؛ (با تیره مشخص شوند)

 

دوم. روش نگارش فهرست منابع

الف. نمونه برای کتاب:

-  نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب(بولد). ترجمۀ: نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

ب. نمونه برای مقاله:

- نام خانوادگی، نام. (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله(بولد). ماه، دوره، شماره، صص ؟؟-؟ [شماره صفحات مقاله در مجله].

ج. نمونه برای سایت:

- نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. «عنوان مقاله یا مطلب»، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

 
*** نکتات مهم:

•    توجه داشته باشید که ارجاعات درون متنی به منابع انگلیسی (اعم از کتاب، مقاله یا سایت)، حتماً در داخل متن نیز می‌بایست به زبان انگلیسی نوشته شوند (از پرانتز باز تا پرانتز بسته) نظیر: (youtube, 2015) یا (Fisk, 2015, website).

•    حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.
•    عناوین کتابها و نام فصلنامه‌ها و مجله‌ها به صورت بولد شده نوشته شوند.
•    عنوان مقاله‌ها در داخل دوپرانتز «» قرار داده شوند.

*** نکتۀ مهم: در ارجاع‌دهی درون‌متنی به سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

•    حتی الامکان نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله یا مطلب استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است (در صورت بدون تاریخ بودن، زمان مراجعه به سایت).
•    اسم یا عنوان سایت. برای مثال: (سایت مرکز آمار ایران، 1394) یا (زمانی، 1394، سایت).
•    در صورت وجود تاریخ مشابه در ارجاع یا مراجعه به یک سایت، منبع آن با شماره گذاری عددی یا حروفی (در ارجاعات فارسی و انگلیسی) مشخص می‌شوند.

** توجه:
•    شما می‌توانید از مقالات مشابه و مرتبط که در شماره‌های پیشین این فصلنامه (مطالعات رسانه های نوین) منتشر شده است به شرط ارجاع علمی بهره‌مند شوید.
•    همچنین شایسته است از مقالات مشابه یا مرتبط که در شماره‌های پیشین فصلنامه «انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات» به نشانی (http://jcsc.iaocsc.ir/) منتشر شده نیز، به شرط ارجاع علمی بهره‌مند شوید.

http://nms.atu.ac.ir/journal/authors.note

login