مدیر مسئول


دکتر محمد مهدی فرقانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

سردبیر


دکتر علی اصغر کیاء استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روزنامه نگاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعیم بدیعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

  • badiinayahoo.com
  • ...........

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر یحیی کمالی پور استاد، دانشگاه پوردو

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهدی سمتی استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه لبنان

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

جامعه شناسی و ارتباطات

  • mohsenianradgmail.com
  • ...........

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین افخمی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار، دانشگاه تهران

جامعه شناسی

مدیر داخلی


دکتر سید روح الله حاج زرگرباشی مدیر داخلی

روابط بین‌الملل

  • r.zargarbashiyahoo.com

کارشناس نشریه


رکسانا شمسائی دانشگاه علامه طباطبائی