مدیر مسئول


دکتر محمد مهدی فرقانی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

 • mmforghaniyahoo.com
 • ...

سردبیر


دکتر هادی خانیکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

 • hadi.khanikigmail.com
 • ...........

اعضای هیات تحریریه


دکتر نعیم بدیعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

 • badiinayahoo.com
 • ...........

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی کمالی پور استاد، دانشگاه پوردو

 • kamalipouryahoo.com
 • ..........

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی سمتی استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی

 • msematiniu.edu
 • .............

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

 • edldul.edu.lb
 • ......

اعضای هیات تحریریه


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشکده علوم انسانس و اجتماعی دانشگاه لبنان

ارتباطات اجتماعی

 • atrissi_talalhotmail.com
 • ............

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

جامعه شناسی و ارتباطات

 • mohsenianradgmail.com
 • ...........

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین افخمی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

 • afkhami48hotmail.com
 • .........

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

ارتباطات اجتماعی

 • mahdizadeh45yahoo.com
 • ............

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار، دانشگاه تهران

 • mkousariut.ac.ac.ir
 • .........

مدیر داخلی


دکتر سید روح الله حاج زرگرباشی مدیر داخلی

روابط بین‌الملل

 • r.zargarbashiyahoo.com