اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد مهدی فرقانی

ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

mmforghaniyahoo.com
...

سردبیر

دکتر هادی خانیکی

ارتباطات اجتماعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

hadi.khanikigmail.com
...........

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعیم بدیعی

ارتباطات اجتماعی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

badiinayahoo.com
...........

دکتر یحیی کمالی پور

استاد، دانشگاه پوردو

kamalipouryahoo.com
..........

دکتر مهدی سمتی

استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی

msematiniu.edu
.............

دکتر محمد محسن

استاد دانشگاه لبنان

edldul.edu.lb
......

دکتر طَلّال عِتریسی

ارتباطات اجتماعی استاد دانشکده علوم انسانس و اجتماعی دانشگاه لبنان

atrissi_talalhotmail.com
............

دکتر مهدی محسنیان راد

جامعه شناسی و ارتباطات استاد ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

mohsenianradgmail.com
...........

دکتر حسین افخمی

ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

afkhami48hotmail.com
.........

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

ارتباطات اجتماعی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

mahdizadeh45yahoo.com
............

دکتر مسعود کوثری

دانشیار، دانشگاه تهران

mkousariut.ac.ac.ir
.........

مدیر داخلی

دکتر سید روح الله حاج زرگرباشی

روابط بین‌الملل مدیر داخلی

r.zargarbashiyahoo.com