نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران تهران ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات ، دانشگاه کویینز لند، بریزبین، استرالیا

3 ارتباطات/ دانشگاه آزاد علوم تحقیقات /تهران/ ایران

4 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شیوع ویروس کرونا تاثیرات زیادی را در رفتارهای سبک زندگی افراد داشته است. در این بین رفتارهای سبک زندگی سبز و مبتنی بر احترام به محیط زیست نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. از سویی کاربران شبکه های اجتماعی با توجه به اینکه این شبکه ها اخبار و اطلاعات زیادی را به آنان انتقال می دهند بسیار در سبک زندگی خود در دوره کرونا می توانند تحت تاثیر قرار گیرند. لذا این پژوهش با هدف مطالعه تاثیرات همه گیری ویروس کرونا بر سبک زندگی سبز کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام صورت می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر با پارادایم اثبات گرایانه صورت گرفت، نوع پژوهش کمی است و با هدف کاربردی انجام گرفت. حجم نمونه در این تحقیق با توجه به نتایج فرمول کوکران برای جوامع نامحدود، 355 نفر تخمین زده شده است. محققان با ابزار پرسشنامه، به جمع آوری نظرات پرداختند. و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های حاصله در نرم افزار اس پی اس اس و با کمک آزمون مقایسه میانگین یک جامعه مشخص شد که شیوع ویروس کرونا بر سبک سفر سبز و سبک غذایی سبز تاثیر منفی معناداری دارد، حال آنکه بر سبک مصرف سبز تاثیر مثبت معناداری دارد. این تحقیق لزوم توجه به سبک زندگی مبتنی بر احترام به محیط زیست را در کاربران، در زمان شیوع کرونا نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the Covid-19 pandemic on the green lifestyle of social media users

نویسندگان [English]

  • narjes abedi nejad 1
  • Franzisca Weder 2
  • Hamideh Khaleghi Mohammadi 3
  • Mahboobeh Davoodi Kahaki 4

1 Master of communication from Tehran University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Communication sciences in the Department of social communication science, School of Communication and Arts, University of Queensland, Brisbane, Australia

3 communication/ Islamic Azad University/ Oloum Tahghighat/ Tehran/ Iran

4 Ph.D. candidate of Social Communication Science, Allame tabatabee University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The spread of the Covid-19 has had a profound effect on people's lifestyle behaviors. In the meantime, green lifestyle behaviors based on respect for the environment have also been affected. Social media users can be influenced in their lifestyle during the Covid-19 pandemic, due to the fact that these networks transmit a lot of news and information to them. Therefore, this investigating aims to study the effects of the Covid-19 pandemic on the green lifestyle of Instagram users. The research method of the present study was done with a positivist paradigm. The type of research is quantitative and was done for practical purposes. The sample size in this study is estimated at 355 people according to the results of the Cochran's formula for infinite communities. Researchers collected data using a questionnaire. Finally, by analyzing the data obtained in SPSS software and using the comparison test of the mean of a community, it was found that the prevalence of Covid-19 has a significant negative effect on green travel style and green food style, while on green consumption style has a significant positive effect. This research shows the need for users to pay attention to the environment-based lifestyle during the Covid-19 outbreak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Lifestyle
  • Covid-19
  • Instagram
  • social media