نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی رابطه متغیرهای نگرش جوانان به محتوا، هدف کاربران از استفاده از فضای مجازی و میزان مشارکت در شبکه‏ های اجتماعی با متغیر هویت اجتماعی در مقایسه با دیدگاه نخبگان نسبت به جایگاه رسانه در فرایند شکل‏گیری هویت اجتماعی انجام شد. چارچوب نظری ترکیبی از نظریه‏ های گیدنز، گافمن و نظریه کاشت بود و روش مطالعه نیز ترکیبی (کمی و کیفی) به صورت همزمان بود. جامعه آماری را در بخش کمی جوانان 18 تا 35 ساله شهر تهران تشکیل می‏داند و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمد که نمونه‏گیری به روش خوشه ‏ای چندمرحله ‏ای انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان فرهنگی و اجتماعی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از 20 مصاحبه، پژوهشگر به اشباع نظری دست یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که نخبگان کارکردهای ایدئولوژیک رسانه را در شکل‏گیری هویت اجتماعی موثر می‏دانند و آن را ابزار تاریخی ارتباط به شمار می‏آورند که می‏تواد هویت‏های جدید تولید نماید. از سوی دیگر رسانه‏ های سنتی و جدید در هویت اجتماعی تاثیرگذارند و نوع تاثیرگذاری در ابعاد مختلف هویت متفاوت می‏باشد. در بخش کمی نگرش کاربران به محتوای فضای مجازی رابطه معناداری با هویت اجتماعی نشان نداد، اما میزان هدفمندی نیز رابطه‏ ای معنادار با هویت اجتماعی نشان داد که مقایسه‏ این دو فرضیه به کنشگری آگاهانه‏ جوانان در فضای مجازی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the views of elites and youth about the position of the social media in the process of forming social identity

نویسندگان [English]

  • sepideh maghsoudi 1
  • habib sabouri khosroshahi 2
  • norouz hashenzehi 3

1 sociology, social sciences, Islamic Azad university, Tehran, Iran

2 Islamic Azad university

3 Islamic Azad university

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between youth attitudes to content, users' goal of using cyberspace and the level of participation in social networks with the social identity variable in comparison with elites' views on the position of media in the process of social identity formation. The theoretical framework was a combination of Giddens, Goffman and planting theory and the study method was a combination (quantitative and qualitative) simultaneously. The statistical population consists of a small number of 18-35 year olds in Tehran and the number of samples based on Cochran's formula was 384 people. Sampling was done by multi-stage cluster sampling method. The statistical population was in the qualitative part of the cultural and social elites who were purposefully selected and after 20 interviews, the researcher achieved theoretical saturation. The results of this study showed that the elites consider the ideological functions of the media to be effective in the formation of social identity and consider it as a historical tool of communication that can produce new identities. On the other hand, traditional and modern media influence social identity and the type of influence is different in different dimensions of identity. In a small part, users' attitudes toward cyberspace content did not show a significant relationship with social identity, but the degree of purposefulness also showed a significant relationship with social identity that the comparison of these two hypotheses refers to the conscious action of young people in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social identity"
  • "social media content"
  • "participation"
  • "purposefulness"
  • "youth"