نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آمل، ایران

چکیده

هدف تحقیق طراحی مدل مطلوب برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه‌ای در اینستاگرام و نقش آن بر مهاجرت ورزشی بود. روش تحقیق آمیخته بود و اطلاعات بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختارمند از 15 نفر از خبرگان بدست آمد که 4 عامل و 52 شاخص شناسایی و براین اساس پرسشنامه 52 سوالی تدوین شد. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه‌ای فعال در اینستاگرام و در مجموع 520 نمونه در نظر گرفته شد. برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار SmartPLS2 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بعداز سه مرحله اصلاح، چهار عامل 1-عملکردی با 7 شاخص2-شخصی با 12 شاخص 3-اجتماعی با 13 شاخص و 4-اخلاقی با 8 شاخص، در مجموع 40 شاخص بدست آمد. از طریق بررسی پایایی درونی، پایایی گویه ها، روایی همگرا و واگرا و ضرایب معناداری مسیرها و همچنین میزان R2 مدل مورد برازش و تایید قرار گرفت. شاخص نیکویی برازش برابر 48/0 محاسبه و مناسب بود. نتایج نشان داد که برند شخصی ورزشکاران بر روی مهاجرت ورزشی تاثیر دارد(44/0=B و11/17 =T). میزان تاثیر عوامل اجتماعی برابر 0.185 و عوامل شخصی برابر 0.384 و در سطح P<0/01 معنی دار بودند ولی عوامل عملکردی و اخلاقی تاثیر معنی داری نداشتند. مقدار R2 نشان داد که عوامل چهارگانه برند شخصی ورزشکاران حدود 48 درصد از علل مهاجرت ورزشی را تبیین می کند. در نهایت علی رغم عوامل مختلفی که سبب مهاجرت می شود، مهاجرت ورزشکاران به عنوان بخشی از فرآیند ورزش جهانی است و رسانه ها با انتشار سریع اطلاعات این فرآیند را تسهیل می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an optimal model for personal branding of professional athletes on Instagram and its role in sports migration

نویسندگان [English]

  • Mohammad Faraji 1
  • Seyyed Jafar Moosavi 2
  • Farshad Emami 3

1 Ph.D Student of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Associate Professor, Department of Physical Education, QaemShahr Branch, Islamic Azad University, QaemShahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.

چکیده [English]

The purpose was to design an optimal model for personal branding of professional athletes on Instagram and its role on sports migration. The method was mixed and the qualitative information was obtained from library experts through semi-structured interviews with 15 experts. 4 factors and 52 indicators were identified and questionnaire was developed. The statistical population included professional athletes active on Instagram and a total of 520 samples were considered. PLS2 was used to model the structural equations. The results of confirmatory factor analysis were obtained after three stages of correction, four factors: functional with 7, personal with 12, social with 13 and ethical with 8 indicators, a total of 40. The internal reliability, item reliability, convergent and divergent validity and path coefficients as well as the R2 of the model were fitted and confirmed. The goodness of fit index was calculated to be 0.48 and was appropriate. The results showed that the personal brand of athletes has an effect on sports migration (B= 0.44 and T = 17.11). The effect of social factors equal to 0.185 and personal equal to 0.384 and were significant at the level of P <0.01, but functional and moral had no significant effect. The value of R2 showed that the four factors of athletes' personal brand explain about 48% of the causes of sports migration. Finally, despite the various factors that cause migration, the migration of athletes is part of the global sports process, and the media facilitates this process by disseminating information quickly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal brand
  • media
  • human resources
  • immigration
  • elite