نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه زیسته ورزشکاران حرفه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام صورت گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی (پدیدارشناسی) انجام شد. جامعه پژوهش حاضر را ورزشکاران حرفه‌ای بود که سابقه بیشتر از دوسال عضو بودن در شبکه اجتماعی اینستاگرام را داشتند. نمونه گیری به روش هدفمند صورت و گردآوری داده‌ها تا رسیدن محقق به اشباع نظری صورت گرفت (2+7). جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از تحلیل مضمون استفاده شد. در نهایت مضمون‌های اصلی پس از مراحل ادغام، تلفیق و حذف (تکنیک‌های مناسب جهت تصمیم درست) سایر مضمون‌ها صورت گرفت و محقق مضمون-هایی را انتخاب کرد که بهره‌گیری از آن‌ نتایج ثمربخشتری در تحقیق دارد. یافته‌ها شامل سه تم اصلی: لایک کردن و کامنت گذاشتن، فالو کردن، به دست آوردن طرفدار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه از نرم افزار دسته بندی و طبقه بندی داده‌های کیفی ان ویوو نسخه 10 استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the experience of professional athletes in the social network of Instagram

نویسندگان [English]

  • Farid Ganji 1
  • sardar mohamadi 2

1 PhD student in sports marketing management, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Associate Professor, Sports Management Department, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to analyze the life experience of professional athletes in the social network of Instagram. The research method was qualitative (phenomenology). The population of the present study was professional athletes who had more than two years of membership in the Instagram social network. The theorical sampling was done and the data were collected until the researcher arrived at theoretical saturation (7 + 2). Semi-structured interview was used to collect data. Also, for analyzing the data obtained from the interview, thematic analysis was used. Finally, the main themes followed the integration, integration, and deletion of other themes, and the researcher(Proper techniques for the correct decision) chose themes that benefit from more fruitful research results. The findings included three main themes: liking and commenting, fooling, gaining support. To analyze the data obtained from the interview, the software was used to categorize and categorize the qualitative data of the NVIVO version 10.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social networks"
  • "Instagram"
  • "theme analysis"
  • "lived experience"