نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ‌(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

در واقع احزاب بر اساس شیوه های اقناعی تلاش می کنند اهداف و برنامه ها و
آینده را به واسطه شبکه های اجتماعی در اختیار مردم قرار دهند
. هدف این پژوهش تحلیل ساختاری تفسیری ( شیوه های اقناعی متداولِ اشتراک گذاری پیام در
شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات شورای شهر مبتنی بر رویکرد با هم نگری می باشد. در این پژوهش ۵۱ نفر
از متخصصان رشته های رسانه، ارتباطات و علوم اجتماعی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند و در دو بخش
با هم نگری و تحلیل ساختاری تفسیری مشارکت نمودند. در این پژوهش به منظور شناسایی شیوه های اقناعی -
متداول در اشتراک گذاری محتوا در شبکه های اجتماعی در دوران انتخابات از طریق هفت گام با هم نگری ابعاد
اصلی و فرعی شناسایی شدند و بر این اساس چهار بعد اصلی اقناع به عنوان کارکرد اطلاع رسانی، اقناع به عنوان
کارکرد ابزار گرایی، اقناع به عنوان کارکرد اشتراکی و اقناع به عنوان کارکرد تبلیغاتی در قالب بیست ویک شاخص
وارد تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی هفت شاخص حذف شدند و بیست ویک شاخص پس از تایید در دو راند
دلفی وارد تحلیل ساختاری تفسیری شدند و بر اساس این تحلیل هفت سطح از نظر تاثیرگذاری شیوه های اقناعی -
در تولید محتوا در شبکه های اجتماعی مشخص شدند که در پایین ترین و اثرگذارترین سطح دو شاخص ایجاد شور
و هیجان و تحریک احساس جمعی و در بالاترین و کم اثرترین سطح نیز حجیم نشان دادن نقاط ضعف رقبا در
تبلیغات قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretative Structural Analysis) - Conventional persuasive ways of sharing messages on social networks Case Study: City Council Elections Based on the Consensus Approach Case Study: Isfahan City Council Elections (

نویسندگان [English]

  • parvin javanbakht
  • Reza Esmaeili
  • Fazeh Taghipour

. Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branc

چکیده [English]

In fact, parties are trying goals and programs based on persuasive ways
Share the future through social media
. The purpose of this study is interpretive structural analysis (the conventional persuasive way of message sharing)
Social networks during the City Council elections are based on a holistic approach. In this study, 4 people
Media, communication and social sciences experts were selected through homogeneous sampling in two parts
Together they contributed to interpretive structural analysis. In this study to identify persuasive practices -
Common in sharing content on social media during the election through seven steps together
Principal and subordinate were identified and accordingly four main dimensions of persuasion as information function, persuasion as
The function of instrumentalism, persuasion as a shared function, and persuasion as an advertising function in the form of twenty-one indicators
They entered the Delphi analysis. In Delphi analysis seven indices were omitted and twenty-one indices were confirmed in two rounds
Delphi enters into interpretive structural analysis based on seven levels of influence on persuasive practices -
In the production of content on social networks it was found that at the lowest and most effective level there were two indicators of creating passion
And the excitement and excitement of the collective feeling, at the highest and lowest levels of the scale, are also great to show competitors weaknesses
Advertised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Persuasive Practices
  • Elections
  • City Council
  • Together
  • Structural-Interpretive Analysis