تحول مولفه‌های قدرت در عصر شبکه

حسن خجسته باقرزاده؛ کمیل خجسته باقرزاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.56396.1074

چکیده
  جهان جدید به‌ وسیله‌ی اینترنت در حال شبکه‌ای شدن است. در این دنیای شبکه‌شده، آنچه جدید می‌نماید، جامعه‌ی شبکه‌ای و معماری شبکه‌سازی‌شده‌ی آن است که در آن گره‌های به هم پیوسته با ارتباطات مختلف درون شبکه‌ قرار دارند و اثرات اجتماعی مختلفی را بر جوامع می‌گذارند. برخی محتوا را عنصر بسیار مهمی در شکل‌دادن به قدرت آینده می‌بینند. ...  بیشتر