مطالعه مقایسه‌ای استفاده حرفه‌ای از ‌تلفن‌‌همراه‌ هوشمند بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیو تلویزیونی ایران

علیرضا کتابدار؛ یونس شکرخواه؛ زهرا خرازی آذر

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-96

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.40736.708

چکیده
   پرسش اساسی مقاله این است که بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیوـ‌تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهای تلفن‌همراه هوشمند چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه شیوه استفاده نمونه ۴۰۰ نفری از روزنامه‌نگاران ایران گردآوری‌شده تا با تحلیل آماری دو فرضیه مقایسه‌ای ...  بیشتر