مقایسه ساختار روایی انیمیشن‌های و بازی‌های رایانه ای برگرفته از آنها

اعظم راودراد؛ مهسا بدری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 127-159

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4509

چکیده
  در این پژوهش ساختار روایی ‌انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای معادل آن‌ها به منظور شناخت چگونگی ارتباط این دو ساختار با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ترکیبی از نظریات کلود لوی-استروس و ولادیمیر پراپ به عنوان تکیه‌گاه نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پیش از هر چیز با تکیه بر نظریه کلود لوی- استروس ساختارمندی ...  بیشتر