بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

شیوا مرادی؛ نادر نادری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 136-166

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7007

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف رسانه‌های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارآفرینی دانشگاه تهران است. در سال‌های اخیر مطالعات محدودی در حوزه رسانه و کارآفرینی انجام‌ شده که بیشتر آن‌ها به کارآفرینی در رسانه‌ها پرداخته و به نقش ترغیبی و ترویجی رسانه‌ها در حوزه کارآفرینی توجه نکرده‌اند. این پژوهش برای اولین باراست که در ایران ...  بیشتر