بررسی ابعاد و رابطه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات با سرمایه اجتماعی

محمدحسین پناهی؛ حسین پناهی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 1-42

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4592

چکیده
  سرمایه اجتماعی که از شبکه روابط بین انسان‌ها به وجود می‌آید نقش زیادی در زندگی ما بازی می‌کند. یکی از عواملی که بر وضعیت سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد کم و کیف استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. در این پژوهش رابطه استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه سرمایه اجتماعی، ...  بیشتر