بازنمایی اسطوره اتوپیا در سینمای معاصر هالیوود (نشانهشناسی فیلم‌های «آواتار»، «بهشت» و «سرزمین فردا»)

مسعود تقی آبادی؛ حمید تقی آبادی

دوره 3، شماره 12 ، بهمن 1396، ، صفحه 130-166

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.15757.109

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناخت نحوه بازنمایی و برساخت اسطوره اتوپیا در تولیدات سینمای‌هالیوودی مرتبط است. روش به کار گرفته‌ شده در آن نیز روش نشانه‌شناسی است. در این پژوهش از میان تمام فیلم‌های با موضوع آرمان‌شهر در هزاره جدید، سه فیلم تأثیرگذار که هرکدام نوعی خاصی از آرمان‌شهر محسوب می‌شوند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد تحلیل ...  بیشتر