بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر شهر شهرکرد)

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ سید علیرضا افشانی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 172-211

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.17353.131

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختیِ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان دختر دبیرستان‌های شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 390 نفر برآورد شده است. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر